Seramik Araştırmaları

Mobirise

Diocaesarea antik kentinde kazılardan çok sayıda seramik buluntusu ele geçirilmektedir. Kazı çalışmalarından genel olarak, günlük kullanım kapları, pişirme kapları, amphoralar, kırmızı astarlı seramikler, içe çekik kaseler, batı yamacı seramikleri, Megara kaseleri, sigillatalar, kandiller, unguentariumlar, pithoslar gibi seramik tipleri yoğun olarak ele geçmektedir. Seramik buluntular Hellenistik Dönem’den Geç Antik Dönem’e kadar kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu seramik buluntular Kazı Eser Deposu’nda temizlendikten sonra belgelenmektedirler. Seramik buluntuların teknik çizimleri yapılmakta, Munsell Renk kataloğuna göre hamur ve astar özellikleri belirlendikten sonra fotoğraflanarak dijital ortama aktarılmaktadırlar. 

Diocaesarea Doğu Nekropolis seramik buluntuları yayınlandı

Antik Dönem’den itibaren hırsızlık yada tekrar kullanım nedeniyle sürekli fiziki müdahalelerde bulunulan mezarların bir kısmının içinden veya ön alanlarından farklı dönemlere ait çeşitli işlevlerde seramikler bulunmuştur. Kataloğa dahil edilen 163 adet seramik arasında MÖ 3-2. yüzyıl arasına tarihlenen içe çekik ağızlı kaseler ile iğ formlu unguentariumlar Nekropolis’in Hellenistik Dönem kullanımından geriye kalan buluntulardır. Roma Dönemi seramikleri içerisinde nitelikli masa kapları olarak tanımlanan Doğu Sigillata A grubu örnekleri ile Phokaia Kırmızı Astarlı grubuna ait parçalar öne çıkar. Günlük kullanım grubunda ise testiler ve maşrapalar gibi sıvı ikram kapları ile pişirme ve yemek hazırlamada kullanılan mutfak kapları tespit edilmiştir. Ticari amphoralar az sayıda da olsa Kilikia Bölgesi’ne özgü LR1, LR3 ve Zemer 41 gruplarıyla örneklenir. Çalışmada günlük hayatta kullanımlarının yanı sıra mezar hediyesi olarak tercih edilen unguentarium ve kandiller de yer almaktadır.  

Ölü gömme geleneğine ilişkin vurgulanması gereken bir diğer husus da mezar ön alanlarında ele geçen yemek hazırlama, pişirme ve depolama fonksiyonlu kapların varlığıdır. Nekropolis’in yakınında herhangi bir yerleşim alanı olmamasına rağmen daha çok yaşam alanlarında, özellikle de konutlarda karşılaşılan bu seramik gruplarının varlığı “Ölü Yemeği” geleneği ile ilişkilendirilebilir. Bu noktada köklü bir pagan geleneği olan ve hala günümüze kadar sürgün süren ölü yemeği adetinin Diocaesarea antik kentinde mezarların ön alanlarında bulunan MS 3. ve 4. yüzyıl seramikleriyle Geç Roma Dönemi sonuna kadar varlığını sürdürdüğü anlaşılır.

Diocaesarea Tiyatrosu Günlük Kullanım Seramikleri başlıklı Yüksek Lisans Tezi tamamlandı

Diocaesarea Tiyatrosu’nda ele geçen günlük kullanım seramikleri üzerine yapılan Yüksek Lisans Tezi tamamlandı. 2017 ve 2021 yılında Tiyatro’nun farklı sektörlerinde yapılan arkeolojik kazılar doğrultusunda ele geçen seramikler içerisinde çok sayıda günlük kullanım kapları bulunmaktadır. Bulunan seramikler arasında 525 adet parçanın değerlendirilmesi sonucunda 320 adet malzemenin kataloğa alınmasına karar verilmiştir. Bu malzemeler arasında 129 adet sofra kabı, 160 adet pişirme kabı, 54 adet mutfak kabı ve 33 adet depolama kabı yer almaktadır. Yapılan morfolojik gözlem sonucunda ortaya çıkarılan hamur grupları, “terra sigillata” ve “kırmızı astarlı” seramiklerin taklit edilerek üretilen yerel üretim formları doğrultusunda Diocaesarea Kenti’nde seramik üretimi olduğu fikri ileri sürülmüştür. Tiyatro’nun, Geç Antik Dönem’e kadar kullanıldığı bilinmesi nedeniyle ele geçen malzemenin yapının bu evresi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda yapılan kazı çalışmaları tam olarak stratigrafi vermemesi ve dolgu toprak içerisinden bulunmasından dolayı malzemenin tarihlendirilmesinde bölgesel analoji örnekleri ve yapının inşa tarihi göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda Diocaesarea Tiyatrosu’nda bulunan günlük kullanım seramikleri genel olarak MS 2-7. yüzyıl arasına tarihlendirilmektedir. 

LİTERATÜR

- Ç. Uygun, "III Diocaesarea Doğu Nekropolis Seramik Buluntuları", içinde: (edt.) Ü. Aydınoğlu, Diocaesarea Doğu Nekropolis Mezarlar ve Buluntular, Ankara, 2022, 71-107.
- G. Uçar, Diocaesarea Tiyatrosu Günlük Kullanım Seramikleri, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023.


© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Made with Mobirise css site template